BU Waalre

Buitengebied Waalre

Het bestemmingsplan voor het buitengebied is herzien, zodat de gemeente kan beschikken over een actuele planologisch-juridische regeling.

Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Waalre, inclusief het woongebied nabij Villa Treeswijk. Een aantal hectaren grond grenzend aan de bebouwde kom van de kern van Waalre zijn uit het plangebied gelaten.

Een belangrijk uitgangspunt voor het bestemmingsplan Buitengebied is dat het conserverend van aard is: de bestaande (planologische) situatie staat centraal en wordt (opnieuw) vastgelegd.

De gebiedsbestemmingen betreffen de bestemmingen Agrarisch, Agrarisch met waarden, Agrarisch met waarden-Natuur, Natuur, Bos en Water.

Uiteraard is bij de visievorming rekening gehouden met het ruimtelijk beleid van provincie en Rijk.

Plaats                               Waalre

Jaar                                  Maart 2013 - ontwerp

Opdrachtgever                 Gemeente Waalre

Producten/Diensten         Bestemmingsplan

Handboek Roerdalen

Handboek Bestemmingsplannen

In opdracht en in samenwerking met de gemeente Roerdalen is een Handboek Bestemmingsplannen opgesteld. In aanvulling op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het bijbehorende Besluitruimtelijke ordening zijn in dit Handboek voorstellen gedaan ten aanzien van de opbouw en presentatie van bestemmingsplannen binnen de gemeente Roerdalen. Deze afspraken hebben geen betrekking op de inhoud van het bestemmingsplan en hebben tot doel meer eenheid te brengen binnen de verschillende bestemmingsplannen met dezelfde beleidsmatige inhoud.

Het is belangrijk om het Handboek met de standaardregels actueel te houden, het is een dynamisch document.

Het Handboek dient te worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.

Plaats                             Roerdalen

Jaar                                Mei 2011

Opdrachtgever               Gemeente Roedalen

Producten/Diensten       Handboek Bestemmingsplannen

Sportvelden Montfort

Sportvelden Montfort 

Zowel in het midden van de kern Montfort liggen sportvelden als in het zuidwesten van de kern. De gemeente is voornemens de sportactiviteiten in Montfort te concentreren.

Dit betekent verplaatsing van de voetbalvelden naar de locatie Sportlaan/Achter de Hoven, thans in gebruik als agrarisch gebied en paardenweide.

Vastgoedontwikkeling Wonen Limburg heeft een plan opgeteld om tot de verplaatsing van de sportvelden in Montfort te komen.

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 wordt gevormd door de locatie van de huidige sportvelden en deelgebied 2 is gelegen ten zuidwesten van Montfort op de locatie Sportlaan/Achter de Hoven.

Om de verplaatsing mogelijk te maken is dit bestemmingsplan op gesteld.

Plaats                                Montfort

Jaar                                   BP Februari 2004 / RO Maart 2006

Opdrachtgever                  Gemeente Roerdalen

Producten/Diensten          Bestemmingsplan en Ruimtelijke Onderbouwing

PlanMER ADU Druten

Plan-MER Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Om voor veiligheid tegen overstromingen te zorgen en tegelijkertijd nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Drutende Afferdense en Deestse uiterwaarden anders inrichten en meer ruimte creëren voor de Waal.

Om dit te bewerkstelligen is een Inrichtingsplan Afferdense en Deestse Uiterwaarden opgesteld en vastgesteld. In dit plan is gestreefd om een zo groot mogelijk herstel van het rivierecosysteem te realiseren zonder de eisen voor hoogwaterbescherming aan te tasten.

Vanwege het feit dat een groot aantal hectares landbouw en natuur van functie zullen wijzigen, is een plan-MER opgesteld.

Belangrijk onderdeel van het plan-MER is een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit niet plaats zou vinden (de zogenaamde autonome situatie).

De herinrichting van de ADW heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds bescherming tegen overstromingen door meer ruimte voor de rivier te creëren en op die wijze de maatgevende hoogwaterstand te verlagen. Anderzijds de ontwikkeling van natuur die hoort bij een gebied waar de rivier de ruimte krijgt. De natuurontwikkeling is daarbij echter volgend en mag niet in de weg staan aan de benodigde waterafvoer.

Plaats                     Druten

Jaar                        Mei 2011

Opdrachtgever       Gemeente Druten

Product / Dienst     Plan-MER

BP ADU

Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Om voor veiligheid tegen overstromingen te zorgen en tegelijkertijd nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Druten de Afferdense en Deestse uiterwaarden anders inrichten en meer ruimte creëren voor de Waal.

Om dit te bewerkstelligen is een Inrichtingsplan Afferdense en Deestse Uiterwaarden opgesteld en vastgesteld.

Omdat de uitvoering echter niet paste binnen het geldende bestemmingsplan, is een nieuwe bestemmingsplan opgesteld waarbij het Inrichtingsplan als uitgangspunt is genomen.

Vanwege het feit dat een groot aantal hectares landbouw en natuur van functie zullen wijzigen, is gelijktijdig een plan-MER opgesteld. Beide plannen zijn door mRO vervaardigd.

Plaats                     Druten

Jaar                        Mei 2011

Opdrachtgever       Gemeente Druten        

Product / Dienst     Herziening Bestemmingsplan

RO De Vraant

Woningbouwlocatie Vraant, De Mortel

De woningbouwlocatie Vraant is gelegen aan de zuidrand van de kern De Mortel (gemeente Gemert-Bakel).

Het oprichten van acht woningen op de locatie Vraant is de eerste fase van de stedenbouwkundige afronding van de kern De Mortel. Voor deze ontwikkeling moet vrijstelling worden verleend van het vigerende bestemmingsplan.

Voor de kern De Mortel zijn een Ontwikkelingsvisie en een Stedenbouwkundig plan opgesteld waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dorp uit een wordt gezet. Deze notities liggen aan de basis van het verkavelingsplan Vraant.

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt de ontwikkeling mogelijk voor de realisering van acht woningen: één vrijstaande woning, twee blokken van twee halfvrijstaande woningen en een blok van drie woningen met de referentie naar een boerderij. De gemeente verkoopt de bouwgrond; de woningen worden in particulier opdrachtgeverschap ontworpen en gebouwd.

Plaats                      Gemert-Bakel

Jaar                         Oktober 2005

Opdrachtgever        Gemeente Gemert-Bakel        

Product / Dienst      Ruimtelijke Onderbouwing

De Mortel - Zuidrand

De Mortel-Zuidrand

De gemeente had de wens om in De Mortel enige woningbouw te plegen en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Om ruimtelijke en strategische oplossingen te vinden waarmee meer belangen gebaat zijn, is door mRO een ontwikkelingsvisie opgesteld. De bedoeling is om ‘betere’ oplossingen te vinden waarmee in de toekomst de stedenbouwkundige, landschappelijke en economische ontwikkeling van De Mortel richting kan worden gegeven.

In de ontwikkelingsvisie is voor de gehele kern De Mortel een ontwikkeling voor de langere termijn neergezet.

Plaats                    Gemert-Bakel

Jaar                       September 2006

Opdrachtgever      Gemeente Gemert-Bakel

Product / Dienst    Ontwikkelingsvisie

IP Leijgraaf

Leijgraaf

De tweede deeluitwerking van de ontwikkelingsvisie De Mortel-Zuidrand is het gebied de Leijgraaf. Bij de uitwerking van de verschillende deelplannen heeft de beeldkwaliteit een nadrukkelijke rol gespeeld. Het plan geeft een eindbeeld weer, namelijk dat de kern De Mortel een afgerond stedenbouwkundige eenheid zal gaan vormen.

Voor de nieuwe dorpsranden wordt een ‘rafelig’ beeld voorgestaan. Het streven is groenstructuur (orthogonaal) en recreatieve paden te koppelen. Specifieke aandacht is nodig voor de dwarsprofielen, in verband met de noodzakelijke verkeersruimte, kavelsloten, beplanting etc. en niet in de laatste plaats de architectuur en wijze waarop de bebouwing georiënteerd wordt op de ontsluitingswegen.

Plaats                     Gemert Bakel

Jaar                        Maart 2010

Opdrachtgever       Gemeente Gemert-Bakel

Product / Dienst     Inrichtingsplan

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42